AMPHIBIOUS COMMAND SHIP

AMPHIBIOUS COMMAND SHIP
سفينة القيادة البرمائية

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • amphibious command ship — jūrų desanto operacijų vadovavimo laivas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laivas, iš kurio vadas valdo jūrų desanto operacijas. atitikmenys: angl. amphibious command ship pranc. navire de commandement amphibie …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • Amphibious Command Ship — Amphibious Command Ships in the United States Navy are the large, purpose built ships of the Blue Ridge class. Originally designed to command large amphibious invasions like Operation Overlord, with the lack of amphibious invasions to command,… …   Wikipedia

 • amphibious command ship — A naval ship from which a commander exercises control in amphibious operations. Designated as LCC …   Military dictionary

 • Amphibious assault ship — Six of the U.S. Navy s assault ships in formation; lead ship and the ship seen to its left are Tarawa class, all others are Wasp class An amphibious assault ship (also referred to as a commando carrier or an amphibious assault carrier) is a type… …   Wikipedia

 • Amphibious warfare ship — Infobox Aviation name = Amphibious warfare ship caption = Essex Amphibious Ready Group in the Pacific Ocean. Pictured left to right, the USS Germantown (LSD 42), USS Essex (LHD 2), USS Juneau (LPD 10), and the USS Fort McHenry (LSD 43).… …   Wikipedia

 • Command ship — Command ships serve as the flagships of the Commander of a fleet. They provide communications, office space, and accommodations for a fleet commander and his staff, and serve to coordinate fleet activities. Currently, the United States Navy… …   Wikipedia

 • Mistral class amphibious assault ship — The Mistral in Toulon harbour Class overview Name: Mistral Builders: STX Europe …   Wikipedia

 • Future Canadian amphibious assault ship — The Canadian Amphibious Assault Ship Project is a project designed to give Canada a sealift, mobile command and control platform, amphibious assault capability. The program as envisioned would be a $1,000,000,000 program to purchase an amphibious …   Wikipedia

 • Amphibious warfare — is the utilization of naval firepower, logistics and strategy to project military power ashore. In previous eras it stood as the primary method of delivering troops to non contiguous enemy held terrain. In this modern era amphibious warfare… …   Wikipedia

 • Amphibious Ready Group Alpha — (Marine contingent Special Landing Force Alpha or SLF A often referred to as the Sluff , during the Viet Nam era identified as Task Group 76.4) consisted of various support vessels for an LPH or Landing Platform Helicopter such as the USS… …   Wikipedia

 • Amphibious Assault Vehicle — Infobox Weapon name=AAVP 7A1 caption=US Marine Corps AAV in Fallujah, Iraq origin=flag|United States type=Armoured personnel carrier designer=FMC Corporation manufacturer=FMC Corporation design date= production date=1972 is vehicle=yes service=… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”